ರಿಚ್ ಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ

Richmond Kannada Sangha

Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2017 – 2018)

 • NatarajaHalebeeduMr. Nataraja Halebeedu
  President
 • PramodMurthyMr. Pramod Murthy
  Vice President
 • GirishKulkarniMr. Girish Kulkarni
  Secretary
 • VikasKashyapMr. Vikas Kashyap
  Joint Secretary
 • AbhilashManoherMr. Abhilash Manoher
  Treasurer
 • MahanteshGalatagimathMr. Mahantesh Galatagimath
  Joint Treasurer
 • AdarshIyengarMr. Adarsh Iyengar
  Cultural Director
 • PavitraPrabhakarMrs. Pavithra Prabhakar Shukla
  Cultural Director

Richmond Kannada SanghaTrustees (2015 – 2016)

 • EshwarRajuMr. Eshwar Raju
 • Vijay MalurDr. Vijay Malur
 • RavindraDr. Ravindra
 • Henry DanteMr. Henry Dante
 • Gangadhar MurthyMr. Gangadhar Murthy

Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2015 – 2016)

 • SanchithaShashikumarMrs. Sanchitha Shashikumar
  President
 • NatarajaHalebeeduMr. Nataraja Halebeedu
  Vice-President
 • AnandNarayanappaMr. Anand Narayanappa
  Secretary
  (Jan 2015 to April 2015)
 • KantharajSaligramaMr. Kantharaj Saligrama
  Secretary
  (May 2015 to current)
 • ChetanGowdaMr. Chetan Gowda
  Joint Secretary
 • Sanjay KalashettyMr. Sanjay Kalashetty
  Treasurer
 • Manjunath ReddyMr. Manjunath Reddy
  Joint Treasurer
 • RashmiAchuthaMrs. Rashmi Achutha
  Cultural Director
 • SrikrishnaChitturMr. Srikrishna Chittur
  Joint Cultural Director

Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2013 – 2014)

 • Ravi BoregowdaMr. Ravi Boregowda
  President
 • Prakash KrishnamurthyMr. Prakash Krishnamurthy
  Secretary
 • RudramurthyTumkurMr. Rudramurthy Tumkur
  Treasurer
 • DivyaRavishankarMrs. Divya Ravishankar
  Cultural Director

Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2011 – 2012)

 • SanjeevGiribhattannavarMr. Sanjeev Giribhattannavar
  President
 • Krishnamurthy GirimajiMr. Krishnamurthy Girimaji
  Secretary
 • VenkateshBacchuMr. Venkatesh Bacchu
  Treasurer
 • NamitaPrakashMrs. Namita Prakash
  Cultural Director
 • RajagopalMr. Rajagopal
  Cultural Director

Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2009 – 2010)

 • Ramesh KundurDr. Ramesh Kundur
  President
 • Suresh GowdaMr. Suresh Gowda
  Secretary
 • Anil KumarDr. Anil Kumar
  Treasurer
 • ArathiVenkateshMrs. Arathi Venkatesh
  Cultural Director

Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2007 – 2008)

 • SrinathBhalleMr. Srinath Bhalle
  President
 • Ravi BoregowdaMr. Ravi Boregowda
  Secretary
 • AvinashPandrinathMr. Avinash Pandrinath
  Treasurer
 • Sujatha KumarMrs. Sujatha Kumar
  Cultural Director

Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2005 – 2006)

 • Pavani RamMr. Pavani Ram
  President
 • Latha KumarMrs. Latha Kumar
  Secretary
 • Girish RamamurthyMr. Girish Ramamurthy
  Treasurer

Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2003 – 2004)

 • GopalakrishnaMr. Gopalakrishna
  President
 • Ahalya VijayMrs. Ahalya Vijay
  Secretary
 • Ganesh NayakMr. Ganesh Nayak
  Treasurer

Richmond Kannada Sangha Executive Committee (2001 – 2002)

 • RavindraDr. Ravindra
  President
 • MadhuUpadhyayaMr. Madhu Upadhyaya
  Secretary
 • SatyaPrakashVenkataramanMr. Satya Prakash Venkataraman
  Treasurer